Báo cáo quan trắc chất lượng môi trường những điều cần biết.

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì? Căn cứ pháp lý lập báo cáo quan trắc chất lượng môi trường? Mẫu báo cáo quan trắc chất lượng môi trường?  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH được Bộ tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường,  số hiệu VIMCERTS 222 (Cấp lần 3). Lĩnh vực và phạm vi được cấp giấy chứng nhận: Nước: Nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước mưa, nước biển; Khí: Không khí xung quanh, khí thải; Đất; Bùn; Trầm tích; Chất thải.

Quan trắc chất lượng môi trường là gì?

Quan trắc chất lượng môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng , diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường.

Căn cứ pháp lý lập báo cáo quan trắc chất lượng môi trường?

– Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) 2014 số 55/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) khóa XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 23/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

– Thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng  trong quan trắc môi trường.

– Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

– Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường.

– Thông tư 25/2019/TT – BTNMT ngày 31/12/2019 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ – CP ngày 13 tháng 05 năm 2019 của Chúng phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi tường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

– Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành.

Mẫu báo cáo quan trắc chất lượng môi trường

Mẫu báo cáo quan trắc chất lượng môi trường căn cứ vào phụ lục 16 Thông tư số 10/2021/TT – BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 Biểu A1. Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường đợt

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

VÙNG QUAN TRẮC…………………..

ĐỢT ……………….. NĂM………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan thực hiện:

………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(ĐỊA PHƯƠNG)……………., THÁNG………NĂM…….

 

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

____________

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

VÙNG QUAN TRẮC…………………………

 

 

 

 

 

 

Thời gian quan trắc: Từ ngày… tháng… đến …ngày…. tháng….

 

 

 

 

 

Cơ quan chủ trì:

………………………………………………

 

 

 

 

 

Phụ trách đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

(ĐỊA PHƯƠNG)……………., THÁNG………NĂM…….

 

 

Biểu A2. Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường năm

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

_____________

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP

KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

 

 

VÙNG QUAN TRẮC………………………..

NĂM…………………..

 

 

 

Cơ quan thực hiện:

………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ĐỊA PHƯƠNG)………….., THÁNG ….. NĂM …….

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

_______________

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP

KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

 

 

VÙNG QUAN TRẮC……………………….

NĂM………………………

 

 

 

 

 

 

Cơ quan chủ trì:

………………………………………………..

 

 

 

 

 

Phụ trách đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ĐỊA PHƯƠNG)………….., THÁNG ….. NĂM …….

 

 Biểu A3: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc quý trạm quan trắc chất lượng không khí và nước mặt tự động, liên tục

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

_____________

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ QUAN TRẮC

TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC

MẶT TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC TẠI ………….,

QUÝ ………… NĂM …………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan thực hiện: …………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(ĐỊA PHƯƠNG)……………., THÁNG………NĂM…….

 

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

____________

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ QUAN TRẮC

TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC MẶT

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC TẠI ………………..,

QUÝ          NĂM ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan thực hiện: ………………………………..

 

 

 

 

 

Phụ trách đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

  

 

 

 

 

(ĐỊA PHƯƠNG), NGÀY….THÁNG …. NĂM ….

 

Biểu A4: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng không khí và nước mặt tự động, liên tục theo năm

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ QUAN TRẮC

TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

TẠI          NĂM …………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan thực hiện:

…………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ĐỊA PHƯƠNG)     ,    THÁNG ……. NĂM……

 

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ QUAN TRẮC

TRẠM QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC
TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

TẠI …………… NĂM…………..

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan thực hiện: ………………………………………………

 

 

 

 

 

Phụ trách đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

  

 

 

 

 

(ĐỊA PHƯƠNG), NGÀY ……… THÁNG ………. NĂM……….

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }