VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quan trắc môi trường lao động là gì?

Theo khoản 10, điều 3 Luật an toàn vệ sinh lao động, Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Tại sao phải quan trắc môi trường lao động?

Quan trắc môi trường lao động nhằm quản lý môi trường lao động của người lao động, phát hiện những yếu tố nguy cơ gây hại để cải thiện điều kiện làm việc, trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp nhằm đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao động.  Đo kiểm môi trường lao động cũng là công cụ giám sát đắc lực nhất để thu thập, phân tính, đánh giá các yếu  tố  môi trường trong lao động tại nơi làm việc, làm căn cứ đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động, không những giúp người sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm của mình đối với người lao động, giúp người lao động hiểu biết đầy đủ về môi trường làm việc của mình, tham gia giám sát chất lượng môi trường lao động và đòi hỏi quyền lợi khi bị ảnh hưởng mà còn là dữ liệu khoa học giúp cho công tác nghiên cứu những biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ của các tác hại nghề nghiệp, nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn bệnh nghề nghiệp.

Các văn bản pháp luật quy định về quan trắc môi trường lao động

  1. Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OKuPvS90j0cMoL5z579HR917j9Mqsz0r
  2. Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 Về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OKuPvS90j0cMoL5z579HR917j9Mqsz0r
  3. Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 25/05/2016: Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OKuPvS90j0cMoL5z579HR917j9Mqsz0r
  4. Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động.https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OKuPvS90j0cMoL5z579HR917j9Mqsz0r
  5. Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2016 Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OKuPvS90j0cMoL5z579HR917j9Mqsz0r
  6. Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OKuPvS90j0cMoL5z579HR917j9Mqsz0r

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0988 411 115
Chát FB
.header.show-on-scroll .hide-for-sticky, .stuck .hide-for-sticky { display: none; }